Medezeggenschap

Zorggroep Groningen heeft drie lokale cliëntenraden en één centrale cliëntenraad. Zij behartigen de gemeenschappelijke belangen van onze cliënten. Onze medewerkers en vrijwilligers geven wij ook inspraak. Zij hebben een goed beeld van de organisatie en maken het verschil in onze dienstverlening.

 

Cliëntenraden bij Zorggroep Groningen

Binnen Zorggroep Groningen is de medezeggenschap voor cliënten geregeld conform de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorgsector (WMCZ) en conform de ontwikkelde reglementen door de landelijke organisatie van cliëntenraden ‘LOC Zeggenschap in Zorg’. Wij hebben cliëntenraden op de locaties:

  • A.G. Wildervanck

  • Bloemhof & Innersdijk

  • Maartenshof

Gewenst is dat er per cliëntenraad twee leden aangesloten zijn bij de Centrale Cliëntenraad van Zorggroep Groningen. Deze Centrale Cliëntenraad richt zich vooral op het beleid van Zorggroep Groningen en is aangesloten bij het Landelijk Orgaan Cliëntenraden (LOC). Uitgebreide informatie over onze cliëntenraad vindt u in onze brochure ‘De Cliëntenraad is er voor u!’

Samenstelling en overleg van de cliëntenraad

Als cliënt van Zorggroep Groningen, kunt u zelf deel uitmaken van de cliëntenraad. Net als familieleden en vrijwilligers. Gemiddeld vergadert de cliëntenraad eens per maand. Daarnaast is de raad vaak aanwezig bij algemene cliëntenbijeenkomsten.

Medezeggenschap via de OR

 

Dé manier om invloed uit te oefenen
Via de OR hebben de werknemers inspraak. Als OR-lid vertegenwoordig je de belangen van jou en je collega’s. Je bent betrokken bij alles wat er speelt op je werk. Een aantal keren per jaar praat je met het bestuur en management over zaken die binnen de organisatie spelen. Over het beleid bijvoorbeeld, of over werkdruk. Bij deze gesprekken zijn de werkgever en de OR-leden gelijkwaardig. Je zorgt dat de werkgever de belangen van het personeel meeweegt bij het vaststellen van het beleid. Ook let je er als lid van de ondernemingsraad op dat afspraken worden nageleefd.

Over de OR
De OR van Zorggroep Groningen bestaat uit 10 leden. Vanuit de Care/Cure worden 5 leden gekozen, vanuit het EBC 2 leden en vanuit het Dienstencentrum 3 leden. De OR heeft periodiek overleg met de Raad van Bestuur. Per organisatieonderdeel is een zogenaamde onderdelencommissie ingesteld. De commissie overlegt periodiek met het management van het betreffende organisatieonderdeel.

Voor informatie of vragen kun je contact opnemen met de OR via MeldpuntOR@zorggroepgroningen.nl

Inspraak en medezeggenschap vrijwilligers

Zorggroep Groningen hecht grote waarde aan haar vrijwilligers. Wij vinden het belangrijk ook hen te betrekken bij de organisatie. Daarom nemen zij deel aan het werkoverleg van de betreffende afdeling, voor zover het de vrijwilligersactiviteiten betreft. Ook houden wij eens per drie jaar een vrijwilligerstevredenheidsonderzoek. Dan geven onze vrijwilligers aan of ze tevreden zijn over de organisatie, de begeleiding, de faciliteiten en de randvoorwaarden. In een vrijwilligersbijeenkomst bespreken we de resultaten hiervan. Samen stellen we een plan van aanpak op.

Meer weten?

Meer weten over medezeggenschap bij Zorggroep Groningen? Neem dan gerust contact met ons op.