Medezeggenschap

Wij verlenen intramurale complexe zorg, gespecialiseerd in specifieke aandoeningen, onder meer in de expertisegebieden Parkinson, COPD en CVA. Wij doen er alles aan om onze cliënten terug te geven wat voor hen waardevol is. Dát is onze drive, daarvoor zetten onze mensen zich elke dag vol vuur in. We proberen nét iets meer uit de zorg te halen. Toch kan het zijn dat u opmerkingen of vragen heeft. Over beleidsmatige onderwerpen, privacy, voeding, veiligheid of andere algemene zaken. Als u op één van onze locaties woont dan kunt u, via uw eerst verantwoordelijk verzorgende, terecht bij de lokale cliëntenraad.

Zorggroep Groningen heeft vier lokale cliëntenraden en één centrale cliëntenraad. Zij behartigen de gemeenschappelijke belangen van onze cliënten die aangewezen zijn op de zorg op één van onze locaties. Onze medewerkers en vrijwilligers geven wij ook inspraak. Zij hebben een heel goed beeld van de organisatie en maken het verschil in onze dienstverlening.

Cliëntenraden bij Zorggroep Groningen

Binnen Zorggroep Groningen is de medezeggenschap voor cliënten geregeld conform de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorgsector (WMCZ) en conform de ontwikkelde reglementen door de landelijke organisatie van cliëntenraden ‘LOC Zeggenschap in Zorg’. Wij hebben cliëntenraden op de locaties:

  • A.G. Wildervanck

  • Bloemhof & Innersdijk

  • Maartenshof

Gewenst is dat er per cliëntenraad twee leden aangesloten zijn bij de Centrale Cliëntenraad van Zorggroep Groningen. Deze Centrale Cliëntenraad richt zich vooral op het beleid van Zorggroep Groningen en is aangesloten bij het Landelijk Orgaan Cliëntenraden (LOC). Uitgebreide informatie over onze cliëntenraad vindt u in onze brochure ‘De Cliëntenraad is er voor u!’

Samenstelling en overleg van de cliëntenraad

Als cliënt van Zorggroep Groningen, kunt u zelf deel uitmaken van de cliëntenraad. Net als familieleden en vrijwilligers. Gemiddeld vergadert de cliëntenraad eens per maand. Daarnaast is de raad vaak aanwezig bij algemene cliëntenbijeenkomsten.

Medezeggenschap via de OR

De medezeggenschap voor medewerkers is geregeld volgens de Wet op de Ondernemingsraden (WOR). Deze medezeggenschap geven we vorm via de Ondernemingsraad (OR) en de Onderdeelscommisie (OC). De OR vergadert met de bestuurder en de OC voert overleg met de manager van de locatie of dienst. Er zijn onderdeelcommissie op onze locaties:

  • A.G. Wildervanck

  • Bloemhof

  • Innersdijk

  • Maartenshof

  • Expertise Behandelcentrum

  • Bestuur & Staven

Inspraak en medezeggenschap vrijwilligers

Zorggroep Groningen hecht grote waarde aan haar vrijwilligers. Daarom vinden wij het ook belangrijk hen te betrekken bij de organisatie. Daarom nemen zij deel aan het werkoverleg van de betreffende afdeling, voor zover het de vrijwilligersactiviteiten betreft. Ook houden wij eens per drie jaar een vrijwilligerstevredenheidsonderzoek. Dan geven onze vrijwilligers aan of ze tevreden zijn over de organisatie, de begeleiding, de faciliteiten en de randvoorwaarden. In een vrijwilligersbijeenkomst bespreken we de resultaten hiervan. Samen stellen we een plan van aanpak op.

Meer weten?

Meer weten over medezeggenschap bij Zorggroep Groningen? Neem dan gerust contact met ons op.